Uncategorized

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก ตั้งอยู่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งมีความพร้อมในด้านการฝึกอาชีพ ตั้งแต่อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนมีอาชีพรองรับหลังการเข้าร่วมฝึกอาชีพกับศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก และได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านช่องด่าน คือ ผ้าไหมบาติก ให้ออกมาอวดสายตาแก่ตลาดภายนอกได้

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก เป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มภูมิปัญญาผ้าไหมบาติกจากการเพ้นท์ผ้าบาติก โดยคุณธนูเดช เกิดวิเศษสิงห์ โดยมีอาคารจัดแสดงผลงานผ้าไหมบาติก และจัดจำหน่าย และอาคารโรงเรือนผลิตผ้าไหมบาติค ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ufaได้ก่อตั้งศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก ที่ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมและสามารถ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย การทอผ้าไหม ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และการเพ้นท์ผ้าบาติก

คุณธนูเดชฯ ได้นำประสบการณ์ และความรู้ที่ได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเพ้นท์ผ้าบาติก และจากการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง นำมาฝึกการเพ้นท์ผ้าบาติกให้กับชาวบ้านโดยละเอียดทุกขั้นตอน ทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก ได้ก่อขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอาชีพเพ้นท์ผ้าบาติก ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นตำบลช่องด่านและตำบลใกล้เคียง อำเภอบ่อพลอย

โดยในการฝึกอาชีพให้กับ ชาวบ้านนี้ คุณธนูเดชฯ ได้ทำการฝึกอาชีพอย่างมีรายละเอียดทุกขั้นตอน จนกระทั่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอาชีพ มีความชำนาญสามารถทำด้วยตนเองได้ ซึ่งเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะการเพ้นท์ผ้าบาติกอย่างเปิดเผยไม่ปิดปกความรู้ที่มีอยู่ อย่างไม่หวงแหน นอกจากนี้ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติกยังได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาฝึกอาชีพในช่วงหลังเลิกเรียนหรือในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันปัญหายาเสพติด และยังสามารถมีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *